Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2020. október 26. – 2020. november 1.

1; A jövő héten hétfőtől csütörtökig nem lesz szentmise templomunkban. Az előtér a szokott módon nyitva lesz, napközben szeretettel látja az Úr Jézus a kedves testvéreket, akár csak egy fohászra is.

2; Pénteken délután 4 órától rózsafüzér, 5 órakor szentmise, majd rövid bibliaóra, azt követően pedig az egyházközségi képviselőtestület tagjaival lesz megbeszélés a plébánián.

3; Mindenszentek ünnepén, november 1-én délután 2 órától sírszentelést végzek a katolikus temetőben, majd délután 3 órától temetői ájtatosságot tartunk a kápolna mögötti keresztnél. Az evangélikus temetőben halottak napján, november 2-án délután 3 órától végzem a sírszenteléseket. Akik szeretnék elhunyt családtagjaik síremlékét megszenteltetni, jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébánián. Az elhunyt lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet minden nap az a hívő, aki november 1-8. között áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért, vagy aki halottak napján, november 2-án, templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.

4; November 1-én, vasárnap este 5 órakor szentmisét mutatunk be a 2019. november 1-e óta elhunyt szeretteink lelki üdvéért. Erre a megemlékező szentmisére tisztelettel és szeretettel hívjuk a kedves családtagokat.

5; Tisztelettel kérjük, ellenőrizzék a kiváltott sírhelyeik lejáratának idejét! Rendezzék sírjaik megváltását vagy a katolikus plébánián vagy az evangélikus egyház gondnoki hivatalában, attól függően melyik temetőben nyugszanak szeretteik.

6; Hálásan köszönjük a templomdíszítésben nyújtott segítséget és a missziós vasárnapi adományaikat.

7; Isten éltesse a születésnapjukat, névnapjukat és házassági évfordulójukat ünneplő kedves testvéreket.

2020. október 19-25.

1; Mai vasárnap Missziós gyűjtést tart egyházunk, mellyel a külföldi missziókban élők munkáját támogathatják a kedves testvérek. Adományaikat előre is hálásan köszönjük.

2; Szerdán kirándulást szervezünk, amelyen egyházmegyénk néhány templomával ismerkedhetünk meg. Aki szeretne részt venni a kiránduláson, hétfőn délig jelentkezhet. Ezen a napon, Kiskőrösön nem lesz szentmise.

3; Csütörtökön lesz Szent II. János Pál pápa liturgikus ünnepe. Este 5 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be templomunkban.

4; Nemzeti ünnepünk alkalmából, pénteken kivételesen a szentmise előtt, délután 4 órától lesz a rózsafüzér imádság, majd este 5 órakor a szentmise. Ezek után folytatódik a városi megemlékezés az ’56-os kopjafánál.

5; Hálásan köszönjük a templomdíszítésben nyújtott segítséget.

6; Imádság Dr. Bábel Balázs érsek atyáért 70. születésnapja alkalmából

Mindenható örök Isten, állj főpásztorunk mellett áldásoddal, hogy Szent Fiadat képviselhesse számunkra: gyújtson lángra buzgalmával, szégyenítsen meg példájával, szívén hordozzon szeretetével, megerősítsen türelmével, tartson meg a Szentlélek örömében, esedezzen ki ránk áldást imájával, tápláljon a te tanításoddal és tegyen minket tiszta, szent népeddé, Isten szolgáivá igazságban és szeretetben. 

Úr Jézus Krisztus, tedd főegyházmegyénket élő sejtté Egyházadban. Áldd meg Balázs főpásztorunkat, ajándékozd neki kormányzásában bölcsességed fényét és Szíved szeretetét. Óvd meg a gonosz minden támadásától. Adj neki okos és önzetlen munkatársakat. Tölts el minket tisztelettel, felebaráti szeretettel érsekünk iránt, hálával az főegyházmegyénknek adott kegyelmekért, és taníts meg felelősséget is viselni érte. Jutalmazd meg főpásztorunk munkáját és fáradozásait majdan az örök javakkal. Ámen. 

(Sacramentarium Veronense)

2020. október 12-18.

1; Kedden az esti szentmise után a Fatimai rózsafüzér imádsággal köszöntjük a Szűzanyát. Mindenkit szeretettel hívunk.

2; Jövő vasárnap Missziós gyűjtés tart egyházunk, mellyel a külföldi missziókban élők munkáját támogathatják a kedves testvérek. Adományaikat előre is hálásan köszönjük.

3; Hálásan köszönjük a kórusfeljáró festésében, a plébánia nagykapujának rendbe tételében, a templomtető cserepeinek helyreigazításában, a templomdíszítésben nyújtott segítségüket.

4; Benedek pápa imája a Fatimai Szűzanyához

Miasszonyunk, minden férfi és nő Anyja, itt állok, mint fiú, aki Édesanyját jött felkeresni, méghozzá testvérei és nővérei sokaságával együtt. Péter utódaként, akinek az a küldetése, hogy Krisztus egyházában elöl járjon a szeretet szolgálatában, és mindenkit megerősítsen a hitben és a reményben, Szeplőtelen Szíved elé kívánom tárni mindazon fiaid és leányaid örömét és reményét, valamint gondjait és szenvedését, akik itt vannak Cova da Iriában, vagy távolról imádkoznak velünk. Szeretetreméltó Anya te névről ismersz mindnyájunkat, arcával és történetével együtt, és mindannyiunkat azzal az anyai jóindulattal szeretsz, amely magából a Szeretet-Isten szívéből fakad. Mindenkit rád bízok és neked szentelek, Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, és a mi Édesanyánk.

A Tiszteletreméltó II. János Pál pápa, aki itt, Fatimában háromszor keresett fel téged, és hálát adott „a láthatatlan kéznek”, amely megszabadította a haláltól a május tizenharmadikai merénylet során, a Szent Péter téren, majdnem harminc évvel ezelőtt, a Fatimai Kegyhelynek adományozta az egyik lövedéket, amely őt súlyosan megsebesítette, s amit a te koronádba foglaltak, Béke Királynője.

Mélyreható vigaszt nyújt a tudat, hogy koronád nem csupán örömeink és reményeink ezüstjéből és aranyából áll, de aggodalmaink és szenvedéseink „lövedékét” is magában foglalja.

Köszönetet mondok, szeretett Édesanyám, az imádságokért és az áldozatokért, amelyeket a fatimai pásztorgyerekek végeztek a pápáért a jelenéseid által sugallt érzésektől vezérelve. Köszönetet mondok mindazoknak, akik minden nap imádkoznak Péter Utódjáért és az ő szándékaiért, hogy a pápa erős legyen a hitben, merész a reményben és buzgó a szeretetben.

Mindannyiunk szeretett Édesanyja, Fatimai Kegyhelyeden átnyújtom az Arany Rózsát, amit Rómából hoztam; a pápa hálájának jelét azon csodákért, melyeket a Mindenható általad vitt végbe oly sokak szívében, akik zarándokként érkeznek ide, anyai házadba.

Biztos vagyok benne, hogy a fatimai pásztorgyermekek, Boldog Ferenc és Jácinta, és Isten Szolgája, a Jézusról nevezett Lúcia velünk tartanak a könyörgés és az örvendezés ezen óráján.

(Érszegi Márk Aurél fordítása)

2020. október 5-11.

1; Most vasárnap Péter-fillérgyűjtés tart egyházunk, mellyel a Szentatya karitatív szolgálatát támogathatják. Adományaikat előre is hálásan köszönjük. A ma esti szentmise után csendes szentségimádási óra következik, amely alatt lehetőség van egyénileg elvégezni a rózsafüzér imádságot.

2; Kedden az esti szentmise és rózsafüzér után, szeretettel hívjuk a kedves testvéreket, ismerkedjünk meg közösen Carlo Acutis életútjával. Ő az a 15 évesen, 2006-ban elhunyt fiatal, akit szombaton Assisi-ben boldoggá avat egyházunk.

Egy példaéletű tinédzser Carlo Acutis gondolatai:
→ „Mindenki eredetinek születik – mégis sokan fénymásolatként halnak meg.”

→ „Eredetiként” meghalni úgy kell, hogy az ember hagyja, hogy Krisztus vezesse, és közben szüntelenül Őrá néz.

→ „A végtelen kell, hogy legyen a célunk, nem a véges. A végtelen a szülőföldünk. Időtlen idők óta várnak minket a mennyországban.”

→ „Az Eucharisztia az országút a mennyországba.”

→ „Minél többször járulunk szentáldozáshoz, annál inkább hasonlatossá válunk Jézushoz, és már itt a földön megízleljük a mennyországot.”

3; Rózsafüzér Királynője ünnepe lesz szerdán. Az esti szentmise után közösen imádkozzuk el a dicsőséges aranyrózsafüzért. Mindenkit szeretettel hívunk. Tisztelettel kérném, október hónap folyamán legalább egy rózsafüzér imádságon vegyünk részt.

4; Pénteken reggel 8 órakor lesz a szentmise, majd a rózsafüzér.

5; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a szombathelyi születésű Rácz Dániel római katolikus vőlegény, Rácz Zsolt és Horváth Mónika Katalin fia, valamint a budapesti születésű dr. Hadnagy Zsófia római katolikus menyasszony, Hadnagy Tamás és Makk Ágnes leánya között. Kérem a kedves testvéreket, imádkozzanak az ifjú párért.

6; Hálásan köszönjük a közösségi terem és a plébánia állandó tisztántartását, a plébániakert rendezését, a vasalás kitartó szolgálatát, egyéni szentségimádás alkalmával az Oltáriszentség őrzését, a templomdíszítésben nyújtott segítséget.

2020. szeptember 28. – 2020. október 4.

1; Most vasárnap az esti szentmisén Szentírás-megáldást végzünk, aki szeretné otthoni bibliaolvasására Isten áldását és a Szentlélek vezetését kérni, hozza magával Szentírását. Szintén erre a szentmisére, és utána egy rövid megbeszélésre szeretettel hívjuk a Vándor Evangélium Imacsoportok tagjait.

2; Szerdán kivételesen nem lesz szentmise, helyette esti mesére hívjuk a kedves testvéreket 18 órára a templomba. A Magyar Népmese Napja, Benedek Elek születésének évfordulója alkalmából magyar népmeséket olvasunk és hallgatunk közösen.

3; Október 1-től minden esti szentmise 17 órakor kezdődik, amely után a rózsafüzér közös elimádkozásával köszöntjük a Szűzanyát. Csütörtökön lesz esti szentmise.

4; Elsőpénteken reggel 8 órától egyéni szentségimádás lesz a közösségi teremben. Akik tudnak felügyeletet biztosítani, tisztelettel kérjük, jelentkezzenek. Délután 4 órától közös szentségimádás lesz a templomban, amely alatt elimádkozzuk a rózsafüzért. Szentmise után közös bibliaóra, majd megbeszélést tartunk az egyházközség képviselőtestületének tagjaival, melyre szeretettel hívjuk őket.

5; Leányfalusi Vilmos karnagy úr gyémántmiséjét későbbi időpontra helyeztük át. Az új alkalmat előre fogjuk majd jelezni a kedves testvéreknek.

6; Hálásan köszönjük a pálos rendtörténetet bemutató busz felügyeletét, külön köszönet a Polgármesteri Hivatalnak a közterület ingyenes használatáért. Hálásan köszönjük a templom díszítésére felajánlott virágot és a díszítésben nyújtott segítséget.

7; Isten éltesse a születésnapjukat, névnapjukat és házassági évfordulójukat ünneplő kedves testvéreket.

2020. szeptember 21-27.

1; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a szegedi születésű Sajdik Péter római katolikus vőlegény, Sajdik Imre és Flaisz Erika fia és a kiskunhalasi születésű Kovács Anita római katolikus menyasszony, Kovács Péter és Varga Judit leánya között. Kérem a kedves testvéreket, imádkozzanak az ifjú párért.

2; Szeptember 27-én, vasárnap reggel 8 és este 6 órakor lesznek szentmisék. A reggel 8-as gitáros, ifjúsági énekes szentmise lesz. Az esti szentmisén szentírás-megáldást végzünk, aki szeretné otthoni bibliaolvasására Isten áldását és a Szentlélek vezetését kérni, hozza magával Szentírását. Szintén erre a szentmisére, és utána egy rövid megbeszélésre szeretettel hívjuk a Vándor evangélium Imacsoportok tagjait.

3; Leányfalusi Vilmos orgonaművész atya gyémántmiséje október 4-én, vasárnap este 5 órakor lesz templomunkban. Karnagy úr városunk szülötte, így mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk erre az ünnepi alkalomra.

4; Hálásan köszönjük Kunhegyesi Feró kiállításának ügyeletéhez nyújtott segítségüket.

5; A Boldog Özséb év alkalmából egy pálos rendtörténetet bemutató busz érkezik a hétfői napon a plébániánkra. A busz megtekinthető délelőttönként, keddtől-péntekig a plébánia udvarán a Rákóczi utca felől. Tisztelettel kérnénk ehhez is a segítségüket, akik tudnak ezeken a napokon délelőtt 1-1 óra felügyeletet vállalni, szíveskedjenek jelentkezni a sekrestyében.

6; Hálásan köszönjük a templom díszítésére felajánlott virágokat és a díszítésben nyújtott segítséget, valamint a templomunk nagytakarításában nyújtott segítséget. Hálásan köszönjük az elsőáldozás előkészítését, megvalósítását minden kedves érintettnek. Köszönjük szépen a nyitott templomok éjszakáján ifj. Turán István helytörténész előadását. Tisztelettel jelezzük, hogy a kvíz versenyen indulók átvehetik jutalmukat a sekrestyében.

2020. szeptember 14-20.

1; Szeretettel várjuk a plébánián,hétfőn este 7 óráraa bérmálásra készülő felnőtteket.

2; Szeptember 13-20. között az IEC2020 Youtube-csatornáján, online előtalálkozót rendeznek a jövő évi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe, ezt az internetes lelki programot.

3; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű Brecska Sándor Zsolt római katolikus vőlegény, Brecska Sándor és Zsömbör Rozália fia és a budapesti születésű Bácsics Mónika Irén római katolikus menyasszony, Bácsics Tibor és Karai Irén leánya között. Kérem a kedves testvéreket, imádkozzanak az ifjú párért.

4; Jövő vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a bérmálási szentmisénk. Ezen a napon Boráros Imre Kossuth-díjas, felvidéki színművész határátkelése akadályoztatva van a járványügyi intézkedések miatt, a délután fél 5-re hirdetett Felvidéki magyarok litániája című előadása ELMARAD!!!

5; Szeptember 27-én, vasárnap reggel 8 és este 6 órakor lesznek szentmisék. Az esti szentmisén szentírás-megáldást végzünk, aki szeretné otthoni bibliaolvasására Isten áldását és a Szentlélek vezetését kérni, hozza magával Szentírását. Szintén erre a szentmisére, és utána egy rövid megbeszélésre szeretettel hívjuk a Vándor evangélium Imacsoportok tagjait.

6; Hálásan köszönjük Kunhegyesi Feró kiállításának ügyeletéhez nyújtott segítségüket. Tisztelettel kérnénk továbbra is a segítségüket, akik tudnak hétfőtől-péntekig délelőttönként 1-1 óra templomőrzést vállalni, szíveskedjenek jelentkezni a sekrestyében.

7; Hálásan köszönjük a templom díszítésére felajánlott virágokat és a díszítésben nyújtott segítséget. Továbbá köszönjük a nyitott templomok éjszakája programunk megvalósításában nyújtott mindennemű segítséget: templom padlásának takarítását, a világítás, a védőkorlát, a tablóképek elkészítését, a kvíz játék és az állomások előkészítését, levezetését, az orgonaismertetést.

2020. szeptember 7-13.

1; Most vasárnap a délelőtti szentmise után tisztelettel várom az elsőáldozó gyerekek szüleit egy megbeszélésre. Az esti szentmise után csendes, egyéni szentségimádás lesz a templomban, melyre mindenkit szeretettel hívunk.

2; Szeretettel várjuk a plébánián,kedden este 7 óráraa bérmálásra készülő felnőtteket.

3; Szeptember 12-én, szombaton Szent Imre gyalogos zarándoklat indul hajnal 4:45-kor Soltvadkert-Selymesről. 33 km végén Soltszentimre, Csonka-torony az úti cél. Mindenkit szeretettel hívnak a szervezők, részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

4; Szombaton délelőtt 9 órára szeretettel várjuk az elsőáldozó gyerekeket a templomba, ahol közösen készülünk az első szentáldozásra. A közös felkészülésünk délután 4 óráig fog tartani.

5; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a szegedi születésű Prágai András Milivoj római katolikus vőlegény, Prágai András Mihály és Gyovai-Döme Rózsa Mária fia és a budapesti születésű Kövesi Andrea római katolikus menyasszony, Kövesi Péter Tibor és Lenkei Ágnes leánya között. Kérem a kedves testvéreket, imádkozzanak az ifjú párért.

6; Szeptember 12-én, szombaton nyitott templomok éjszakáját tartunk, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket. Az esti szentmise után ifj. Turán István tart előadást templomunkról, egyházközségünkről. Majd torony és templompadlás látogatás, orgonaismertetés, templomi kvíz, kötetlen beszélgetés várja a kedves testvéreket.

7; Szeptember 13-án, vasárnap délelőtt 8, 10 és este 6 órakor lesznek szentmisék. (Az MKPK rendelkezése értelmében a következő vasárnapokon is ez a miserend lesz.) A délelőtti szentmise tanévnyitó és elsőáldozás, melyre nagy szeretettel hívjuk az elsőáldozók családtagjait és a hittanos gyerekeket. A kedves testvérek lehetőség szerint a reggeli és az esti szentmisén vegyenek részt.

8; Szeptember 20-án, vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a bérmálási szentmisénk. Délután fél 5-től Boráros Imre Kossuth-díjas színművész előadó estje lesz templomunkban Felvidéki magyarok litániája címmel, melyre mindenkit szeretettel hívunk.

9; Hálásan köszönjük mindenkinek a templomunkban látható Kunhegyesi Feró kiállítás létrejöttében nyújtott segítséget. Tisztelettel kérnénk a testvéreket, legyenek továbbra is segítségünkre, hogy minél többen megtekinthessék az alkotásokat. Akik tudnak a hétköznapok délelőttjein 1-1 óra templomőrzést vállalni a következő 2 hétben, szíveskedjenek jelentkezni a sekrestyében.

10; Hálásan köszönjük a templom díszítésére felajánlott virágokat és a díszítésben nyújtott kimagasló segítséget. Köszönjük a terményoltárra felajánlott adományokat, az oltár elkészítésében nyújtott segítséget. Köszönjük a szentségimádási ügyelet alkalmával nyújtott szolgálatot.

2020. augusztus 31. – 2020. szeptember 6.

1; Szeretettel várjuk a plébánián,hétfőn este 7 óráraa bérmálásra készülő felnőtteket. Az énekkar tagjainak tisztelettel jelezzük, hétfőn este 7 órakor énekpróba.

2; A jövő héttől hétfőn, kedden és szerdánként este 6 órakor lesznek a szentmisék, csütörtökönként nem lesz. Szerdán az esti szentmise után tisztelettel várjuk a következő megbeszélésre mindazokat, akik templomunk díszítésében, takarításában a közösség segítségére tudnak lenni.

3; Pénteken kivételesen reggel 8 órakor lesz a szentmise. Elsőpéntek lévén egész napos szentségimádás lesz a közösségi teremben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, szíveskedjenek jelentkezni a sekrestyében. Este 6 órakor közös szentségimádás lesz, melyen a nagykilenced záró alkalmát tartjuk. Pénteken délután 5 órára szeretettel hívják a kedves testvéreket Komjáti Anett festőművész kiállításának megnyitójára a kiskőrösi Művelődési Központba. Ugyanitt, ugyanezen a napon Adagio zenés, irodalmi műsor lesz este fél 6-tól, melyre a jegyeket a Művelődési Központban lehet megvásárolni.

4; Szeptember 5-én, szombaton az este 6 órai szentmise után nyitjuk meg Kunhegyesi Feró grafika kiállítását itt a templomunkban, melyre mindenkit szeretettel hívunk. A bérmálkozásra készülő középiskolás fiatalokat szombaton este 7 órára tisztelettel várjuk a közösségi terembe.

5; Jövő vasárnap délelőtt 9 órakor lesz Főtisztelendő Bergmann János nagyprépost atya gyémántmiséje templomunkban, melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Ez lesz egyben terményhálaadó szentmisénk is. Akik szeretnének hozzájárulni terményadományaikkal az oltárhoz, szombat délelőtt 8 és 10 óra között adhatják le a templomban. Szentmise után tisztelettel várom az elsőáldozó gyerekek szüleit egy megbeszélésre. Az esti szentmise után csendes, egyéni szentségimádás lesz a templomban.

6; „Az Országos Tiszti Főorvosi Szolgálat a járványügyi helyzet bizonytalansága miatt ez évben nem támogatja a Vodicai-Máriakönnyei búcsú megrendezését. Fentiek értelmében – mivel a járványügyi előírások nem betarthatók- a Kalocsai Érseki Hatóság jóváhagyásával idén kivételesen elmarad az idei Máriakönnyei-Vodicai búcsú.” 

7; Szeptember 12-én, szombaton nyitott templomok éjszakáját tartunk, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket. Az esti szentmise után ifj. Turán István tart nekünk előadást templomunkról, egyházközségünkről. Majd torony és templompadlás látogatás, orgonaismertetés, templomi kvíz, kötetlen beszélgetés várja a kedves testvéreket. Akik a kvíz versenyben szeretnének részt venni, néhány fős csoportba tömörülve, szeptember 3-ig jelentkezzenek.

8; Szeptember 13-án, délelőtt 10 és este 6 órakor lesznek szentmisék. A délelőtti szentmise tanévnyitó és elsőáldozás, melyre nagy szeretettel hívjuk az elsőáldozók családtagjait és a hittanos gyerekeket. A kedves testvérek lehetőség szerint az esti szentmisén vegyenek részt.

9; Hálásan köszönjük a templom díszítésére felajánlott virágokat és a díszítésben nyújtott segítséget.

10; Isten éltesse a születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő kedves testvéreket.

2020. augusztus 24-30.

1; Bérmálásra készülő felnőtt testvéreinknek hétfőn este 6 órakor lesz közös találkozó a plébánián, melyre szeretettel hívjuk őket. Az énekkar tagjainak tisztelettel jelezzük, hogy hétfőn este 6 órakor énekpróbára várja őket a kántor úr a közösségi terembe.

2; Pénteken az esti szentmisére és az utána következő megbeszélésre szeretettel hívjuk a képviselő testületünk tagjait.

3; A bérmálkozásra készülő középiskolás fiatalokat szombaton este 7 órára tisztelettel várjuk a közösségi terembe.

4; Szeptember 4-én, pénteken délután 5 órára szeretettel hívják a kedves testvéreket Komjáti Anett festőművész kiállításának megnyitójára a kiskőrösi Művelődési Központba. Ugyanitt, ugyanezen a napon Adagio zenés, irodalmi műsor lesz este fél 6-tól, melyre a Művelődési Központban lehet jegyeket vásárolni.

5; Szeptember 5-én, szombaton az este 6 órai szentmise után nyitjuk meg Kunhegyesi Feró grafika kiállítását itt a templomunkban, melyre mindenkit szeretettel hívunk.

6; Szeptember 6-án, vasárnap délelőtt 9 órakor lesz Főtisztelendő Bergmann János nagyprépost atya gyémántmiséje templomunkban, melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Ez lesz egyben terményhálaadó szentmisénk is.

7; Szeptember 12-én, szombaton nyitott templomok éjszakáját tartunk, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket. Az esti szentmise után ifj. Turán István tart nekünk előadást templomunkról, egyházközségünkről. Majd torony és templompadlás látogatás, orgonaismertetés, templomi kvíz, kötetlen beszélgetés várja a kedves testvéreket. Akik a kvíz versenyben szeretnének részt venni, néhány fős csoportba tömörülve, szeptember 3-ig jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébánián.

8; Hálásan köszönjük a templom díszítésére felajánlott virágokat és a díszítésben nyújtott segítséget. A Magyar Continental Singers stábjának vendégül látásában nyújtott mindennemű segítséget: ebédfőzés, palacsintasütés, megterítés, mosogatás, sütemény felajánlás, vacsora és reggeli készítés.

Skip to content