Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

Szent Józsefről elnevezett Kiskőrösi Római Katolikus Egyházközség Képviselő Testülete

A 15 tagú képviselő-testület megalakulása a hívek ajánlásával, majd szavazásával történt. Véleménynyilvánítással, ötletekkel, mozgósítással, – ha szükséges – kétkezi munkával segítik Attila atya rendkívül sokrétű tevékenységét.
Az éves költségvetés elfogadásában, és az egyházközséget érintő fontos kérdésekben szavazati, döntéshozatali joga van a testületnek.

Első megbeszélésükön egyhangúlag Suhajda János nyugalmazott középiskolai tanárt választották elnökül.

 

Hivatalból tagok

 1. Seffer Attila – plébános:
  „Szolgáljunk neki, szentségben és igazságban, színe előtt életünk minden napján.” Lukács 1,75
 2. Sümegi Csaba – kántor, sekrestyés, adminisztrátor:
  „Ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttük, maga Isten tette számukra nyilvánvalóvá.” Róm 1,19
 3. Tóth Katalin – hitoktató:
  „Uram, kívánságom világos előtted,sóhajtásaim nem maradnak rejtve…” Zsolt 38,10

Beválasztott tagok

 1. Suhajda János – világi elnök:
  „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket.” Mt 11,28
 2. Dr. Tátrainé Dr. Lászlófy Marianna – jegyző:
  „A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe Isten szeretete.” Róm 5,5
 3. Babucsikné Zeikfalvy Anna – liturgia:
  „Ki mond különbnek másoknál? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna?”  1Kor 4,7
 4. Gögh László – karitász:
  „Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.” Mt 25,13
 5. Szásziné Nagy Judit – karitász:
  „Nézzétek az ég madarait! …” Mt 6,26
 6. Szászi András – temető ügyek:
  „Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való és ismeri Istent.” 1 Jn 4,7
 7. Supka Éva – média:
  „Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet.” Példabeszédek 4,23
 8. Gráner Géza – gondnokság:
  „Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves.” Jn 15,1
 9. Pelsőci Gyula – gondnokság:
  „Jézus így szólt hozzá: Menj, a hited meggyógyított. Nyomban visszakapta látását és követte az úton.” Mk 10,52
 10. Polgár Pál – gondnokság:
  „Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszért rosszal senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben.” Róm 12,15-18
 11. ifj. Kovács Zoltán – ingatlan ügyek:
  Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Lk 6,37
 12. Vörös László – ingatlan ügyek:
  „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha.” 1Kor 13,4-8

Foglaljuk őket imádságainkba!

A jelmondatok a Vándor Evangélium könyvének szövege alapján vannak (Gál Ferenc, Gál József, Gyürki László, Kosztolányi István, Rosta Ferenc, Szénási Sándor és Tarjányi Béla fordításának javított szövege új bevezetőkkel és szövegmagyarázatokkal. Szent István Társulat, Budapest 2005)